تبلیغات در گوگل – پلن 4
مرصاد منصوری
مرصاد منصوری مرصاد منصوری :: موسس و مدیرعامل شرکت تبلیغاتی سیبل
امکانات تبلیغ در گوگل  : عدم استفاده از دلار سیاه و کوپن غیرمجاز گزارش لحظه ای امکان تعیین زمان نمایش امکان تعیین محل نمایش امکان تعیین شهر/کشور نمایش امکان تعیین سقف بودجه روزانه تکنیک حداقل هزینه کلیک ممکن نمایش تبلیغ در ایران تبلیغ هم زمان [...]
0 ارسال
4.0
تومان 1,790,000
تبلیغات در گوگل – پلن 3
مرصاد منصوری
مرصاد منصوری مرصاد منصوری :: موسس و مدیرعامل شرکت تبلیغاتی سیبل
امکانات تبلیغ در گوگل کنترل پنل اختصاصی سیبل عدم استفاده از دلار سیاه و کوپن غیرمجاز گزارش لحظه ای امکان تعیین زمان نمایش امکان تعیین محل نمایش امکان تعیین شهر/کشور نمایش امکان تعیین سقف بودجه روزانه تکنیک حداقل هزینه کلیک ممکن نمایش تبلیغ در [...]
0 ارسال
1
تومان 910,000
تبلیغات در گوگل – پلن 2
مرصاد منصوری
مرصاد منصوری مرصاد منصوری :: موسس و مدیرعامل شرکت تبلیغاتی سیبل
امکانات تبلیغ در گوگل کنترل پنل اختصاصی سیبل عدم استفاده از دلار سیاه و کوپن غیرمجاز گزارش لحظه ای امکان تعیین زمان نمایش امکان تعیین محل نمایش امکان تعیین شهر/کشور نمایش امکان تعیین سقف بودجه روزانه تکنیک حداقل هزینه کلیک ممکن نمایش تبلیغ در [...]
0 ارسال
1
تومان 559,000
تبلیغات در گوگل – پلن 1
مرصاد منصوری
مرصاد منصوری مرصاد منصوری :: موسس و مدیرعامل شرکت تبلیغاتی سیبل
امکانات تبلیغ در گوگل کنترل پنل اختصاصی سیبل عدم استفاده از دلار سیاه و کوپن غیرمجاز گزارش لحظه ای امکان تعیین زمان نمایش امکان تعیین محل نمایش امکان تعیین شهر/کشور نمایش امکان تعیین سقف بودجه روزانه تکنیک حداقل هزینه کلیک ممکن نمایش تبلیغ در [...]
0 ارسال
1
تومان 380,000